Specialisaties – Fysiotherapie De Beemden – Heeze

Specialisaties

Specialisaties

Fysiotherapie

Klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend:

De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden, door veroudering of door een ongeval.

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen.Hij is de coach. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

Fysiotherapie is een behandeling aan het lichaam op voorschrift van een arts. Dat kan de huisarts zijn of een specialist. Een behandeling kan ook een begeleidend karakter hebben. Daarbij begeleidt de fysiotherapeut de patiënt in een bepaald revalidatieproces of geeft daarin adviezen.

De behandeling kan verschillende vormen omvatten. Een van de bekendste is: massage. Hierbij wordt door verschillende handgrepen een therapeutisch doel bereikt. Dat doel kan zijn: pijnvermindering, spierontspanning en verbetering van de doorbloeding.

Daarnaast bestaat fysiotherapie uit oefentherapie of bewegingstherapie. Vroeger bekend onder heilgymnastiek. Ook met oefentherapie zijn verschillende doelen te bereiken, zoals: versterken van spieren, beweeglijk maken van gewrichten, verbetering van de algemene conditie enhet bekomen van stabiliteit. Een onderdeel van oefentherapie is ook houdingstherapie, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen.

Specialisaties binnen de fysiotherapie zijn manuele therapie, kinderfysiotherapie en haptonomie, electrotherapie.

Buiten de bovenstaande behandelingen maakt de fysiotherapeut ook gebruik van apparatuur. De meest bekende zijn de warmte behandelingen met paraffine en modderpakkingen, ultra korte golf (ukg) en infrarood lampen. Verder bestaat de apparatuur uit ultra geluid en stroomapparaten.

Fysiotherapie kan toegepast worden bij verschillende klachten. Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekpijn en problemen met de gewrichten. De pijn kan variëren van mensen die vrijwel invalide zijn tot topsporters die door een blessure niet optimaal kunnen presteren. Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken of ziekte.

N.D.T (neuro development treatment)

N.D.T. Is een onderzoeks- en behandelmethodiek voor patiënten met niet aangeboren centraal-neurologische afwijking. De grootste groep hierin zijn C.V.A. patiënten met halfzijdige verlammingsverschijnselen.

De N.D.T. is momenteel de gangbare revalidatietechniek in vrijwel alle ziekenhuizen en revalidatiecentra. Deze methodiek gaat er vanuit om de aangedane zijde optimaal te revalideren, zodat motorische beperkingen vanwege de hersenbloeding tot een minimum beperkt blijven. Waaruit vroeger de therapie na een hersenbloeding veelal bestond uit het aanleren van compensatie door vnl. de gezonde lichaamszijde en het gebruik van hulpmiddelen (stok,rollator, papegaai enz.), gaat de N.D.T. uit van optimaal herstel van de verlamde zijde door training van de aangedane lichaamshelft.

De N.D.T. is een 24-uurs concept en wordt zoveel mogelijk ook toegepast in de thuissituatie bij alledaagse activiteiten. De therapeut leert u hoe u de aangedane zijde thuis zoveel mogelijk moet inschakelen gedurende de dag. Denk hierbij aan wassen, aankleden, toilet, opstaan, lopen enz. Door gecombineerde werkzaamheden binnen een revalidatie-instelling en binnen de maatschap, geeft ons de mogelijkheid om kwalitatieve *geriatrische revalidatie in het algemeen en kwalitatieve C.V.A. revalidatie in het bijzonder aan te bieden.

Bekkenbodemtherapie

De bekkenbodem is een dikke spierlaag die de onderkant van het bekken afsluit. In de bekkenbodem bevinden zich de urinebuis, vagina (alleen bij vrouwen) en de anus. De bekkenbodem heeft 3 belangrijke functies:

De bekkenbodemspieren kunnen soms te zwak of juist te gespannen zijn. Of ze functioneren niet op de juiste manier of op het juiste moment, waardoor stoornissen kunnen optreden. Bekkenbodemstoornissen kunnen ontstaan door ouderdom, zware bevalling, verzakkingen van de buikorganen, ziekte enz.

Welke klachten behandeld de bekkenbodemtherapeut?

Bekkenbodemtherapie:

Bekkenbodemtherapie is een methode waarbij u leert de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. Omdat u de spieren van de bekkenbodem zelf niet kunt zien, is het soms moeilijk om ze goed te gebruiken en te trainen. Aandacht en begeleiding door een gespecialiseerde fysiotherapeut is daarom vaak zinvol. Door middel van oefeningen kunt u de bekkenbodemspieren versterken. Zo kunnen ze beter de druk opvangen die er bij bewegingen op de bekkenbodem ontstaat. Ook het afsluitmechanisme van de blaas kan worden versterkt, zodat u minder gemakkelijk ongewild urine verliest. Als er een verzakking bestaat, kunnen bekkenbodemoefeningen dit niet meer ongedaan maken, alhoewel de klachten van een verzakking wel eens willen verminderen. Bij klachten van een te gespannen bekkenbodem leert de fysiotherapeut u hoe u de bekkenbodemspieren kunt ontspannen.

M.B.v.O

Het M.B.v.O. staat voor Meer Bewegen voor Ouderen.

De ouderen zijn 55 plussers.

Het is dus een gemêleerde groep van ouderen die een uur aangepaste gym krijgen. Val-risico’s worden vermeden. Vaardigheden die bij ouderen dreigen te verminderen worden extra getraind.

Bij een lichamelijke inspanning van eenmaal in de week moeten we niet denken dat er een conditie of spierkrachtverbetering optreedt. Wel onderhoudt men vaardigheden en leert men nieuwe handelingen. Tevens neemt de angst voor bewegen af en is er een goed onderling contact wat dikwijls buiten de gymclub doorgaat.

Het M.B.v.O. biedt veel voor ouderen.

Tapen en bandageren

In het begin van de zeventiger jaren over gekomen vanuit de profsport in Amerika. Dit leidde tot een te pas en te onpas gebruik van tape en bandage. Gelukkig werden er wetenschappelijke studies gedaan naar het gebruik van

tape en bandages. Dit bracht het gebruik van tape terug tot de essentie. De tape ondersteund de beschadigde structuur en kan als bescherming gebruikt worden.

Men moet dus kritisch zijn over het gebruik van een ondersteunende tape tijdens het op niveau sporten. Het kan zeer goed gebruikt worden tijdens alle dagelijkse handelingen (a.d.l.). en trainingen.

Wij zijn in staat om bij u een goede aangepaste tape aan te leggen.

Geriatrisch fysiotherapeut

De geriatrisch fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van de oudere mens. Als mensen ouder worden treden er ouderdomsverschijnselen op. Wanneer deze optreden weten we niet, evenals welke er zullen optreden. Soms is het moeilijk vast te stellen wat nu de aandoening is en wat de verandering door ouderdom. Een geriatrisch fysiotherapeut is extra opgeleid om dit vast te stellen.

Verder is er de vraag, is een oudere te trainen op spierkracht, coördinatie en conditie?

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ouderen zeer goed trainbaar zijn en dat vele functies d.m.v. training veel verbeteren. Ook deze kennis bezit de geriatrisch fysiotherapeut. Via de mogelijkheid van een fysiotherapeutisch consult, kunt u altijd een onderzoek door de geriatrisch fysiotherapeut krijgen, om zodoende inzicht te krijgen in uw klachtenpatroon. En een antwoord op de vraag wat er aan gedaan kan worden.

Kinderfysiotherapie

De groep kinderen die naar de fysiotherapeut verwezen worden kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden:

In beide groepen wordt onderscheid gemaakt tussen acute problemen en chronisch zieke kinderen.

De behandeling richt zich op het bewegend functioneren, op behandelen naar actualiteit van het ziekteproces en op betekenisvol functioneren met als doel de gevolgen van motorische problemen op de motorische en de algehele ontwikkeling te beïnvloeden. Voorbeelden hiervan kunnen o.a. zijn ontwikkelingsachterstanden, voorkeurshoudingen, heupdysplasie, vertraagde sensomotorische ontwikkeling.Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol.De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Plagiocephalie

De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat kinderen naar de kinderfysiotherapeut worden verwezen vanwege een plagiocephalie, ofwel een afplatting van de schedel. Deze kan ontstaan doordat kinderen in de eerste levensmaanden met het hoofd vnl. naar één zijde liggen en het hoofd aan de andere schedelzijde wordt afgeplat. Je spreekt dan van een plagiocephalie. Deze wordt in veel gevallen veroorzaakt door een voorkeurshouding van het hoofd naar 1 lichaamszijde. Het komt ook voor dat de afplatting aan de achterkant van het hoofd voorkomt, een brachiocephalie door vnl. op het achterhoofd te liggen. Indien een kindje een voorkeurshouding heeft en/of een afplatting van de schedel, kan het terecht bij de kinderfysiotherapeut.

De mate van asymmetrie kunnen we in de praktijk of thuis vastleggen door een plagiocephalometrie, of afgekort pcm, te maken. Een kunststof
bandje wordt om het hoofdje gelegd en een aantal vaste punten worden daarop gemarkeerd. De kinderfysiotherapeut kan aan de hand hiervan een meting doen en bepalen in welke mate de afplatting is voortgeschreden. Daarna kunnen we dan na verloop van tijd de verandering van de vorm vastleggen. Daarbij geeft de kinderfysiotherapeut de nodige houding- en handlingsadviezen om te proberen de afplatting zo minimaal mogelijk te laten worden.

Als het hoofd erg scheef is kan het nodig zijn uw kind door te verwijzen voor helmredressie therapie. Dit gebeurt, indien nodig, op een leeftijd van 5-6 maanden. De helm, die 23 uur per dag gedragen moet worden, geeft de schedel ruimte om te groeien daar waar hij afgeplat is zodat het hoofd weer zijn mooie ronde vorm aan kan nemen. Hier hebben wij samenwerkingsverbanden met het Bernhoven ziekenhuis te Veghel. Prettiger is natuurlijk om dit te voorkomen en tijdig aan de bel te trekken.

Medical taping

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.

De achtergrond gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kon ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstel proces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren.

Samenvattend kunnen de effecten als volgt ingedeeld worden:

neuro-reflectoire beïnvloeding

Het toepassingengebied mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog). Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden, evenals profylactisch tapen.

Voor meer info, zie: www.fysiotape.nl

Oedeemtherapie

Algemeen

Omdat tweederde van ons lichaam uit vocht bestaat is het belangrijk dat de vochthuishouding goed functioneert. Dit vocht bevindt zich in en rondom de lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen zoals (b.v bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (bouw- afbraakstoffen) of van gassen( b.v zuurstof, koolzuurgas) deze processen gaan via het lichaamsvocht en noemen we de waterhuishouding.

Het lichaam is in optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfstelsel ( lymfevaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het creëren en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Wat is oedeem?

Oedeem is een vochtophoping in een deel van het lichaam. Dit uit zich in een gevoel van zwaarte, spanning of stuwing van de huid, een pijnlijk of tintelend gevoel en toename van omvang van het lichaamsdeel .

Lymfoedeem

Lymfoedeem is een vochtophoping ten gevolge van een onvoldoende functionerend, of defect van het lymfsysteem. Dit kan het gevolg zijn van een operatie , waarbij lymfklieren zijn weggenomen, of door bestraling. Dit wordt secundaire lymfoedeem genoemd. Ook kan het defect aangeboren zijn dit dan wordt het primaire lymfoedeem genoemd.

Werking van lymfedrainage:

Lymfedrainage is een natuurlijke functie van het lichaam, maar bij sommige mensen werkt deze functie minder goed.
Bijvoorbeeld na een ongeval, operatie, ziekte of stress. De oedeemtherapeut kan dit proces door middel van rustige zachte massage normaliseren. Bij manuele lymfdrainage volgens vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfebanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfestelsel. Vooral het ritme van deze ‘handgreep’ is erg belangrijk. Het bijzondere van de therapie van Vodder, is dat die niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfestelsel , maar vooral op de voedende en zuiverende werking van het lichaamsvocht. De behandeling vindt plaats in een ontspannen sfeer in een ruimte met een prettige temperatuur. Meestal ligt u en zal de oedeemtherapeut beginnen met het masseren van de lymfeklieren in de hals. Daarna komen andere lichaamsdelen aan bod waar het eigenlijke probleem zich bevindt.

Behandelbare klachten:

MLVD is toepasbaar bij onderstaande klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen.

Wat te doen bij lymfoedeem?

Lymfoedeem gaat niet vanzelf over. Als u denkt dat er bij u lymfoedeem ontstaat, neemt u dan direct contact op met uw huisarts of specialist. In overleg besluit u of er verder onderzoek en/ of behandeling gewenst is. U kiest dan voor een behandelaar die ter zake kundig is. Uw oedeemfysiotherapeut behandelt niet alleen het lymfoedeem op de juiste wijze, maar is deskundig op het gebied van houding en beweging.

Behandelmogelijkheden.

De behandeling door een oedeemtherapeut bestaat uit: